ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu jest szkołą publiczną prowadzoną przez Radę Miejską. Bazę placówki stanowi jeden budynek z 30 salami lekcyjnymi  2 pracowniami komputerowymi oraz 2 salami gimnastycznymi. Na terenie placówki znajduje się  Centrum Informacji Edukacyjnej z biblioteką, czytelnia, świetlica, gabinet pedagoga,. Uczniowie korzystają z terenu rekreacyjnego oraz małych boisk na trenie przyległym.

 

Nauka w szkole prowadzona jest systemem dziennym w cyklu 6-letnim.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły  na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 29. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

5. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

6. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

a) języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, 

b) wychowania fizycznego (grupa liczy od 12 do 26 uczniów).

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub miedzy oddziałowych.

8. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

 

Dla realizacji celów statutowych Przedszkole posiada następującą bazę:

 

Przedszkole w Zbąszyniu jest przedszkolem publicznym i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu.

Siedziba przedszkola znajduje się w Zbąszyniu przy ul. Plac Wolności 13 oraz w oddziałach wiejskich: Strzyżewo i Stefanowo

Organem prowadzącym Przedszkole  jest Burmistrz Miasta-Rada Miejska.

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Bazę placówki stanowią trzy budynki z 9 salami lekcyjnymi. Uczniowie korzystają z terenu rekreacyjnego oraz małych boisk na trenie przyległym.

 

Przedszkole czynne jest cały rok..

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest z organem  prowadzącym  na wniosek dyrektora i Komitetu rodzicielskiego i zatwierdzona jest w arkuszu organizacji pracy na dany rok szkolny.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Czas pracy  Przedszkola wynosi 9 godzin dziennie. Oddziały podległe Przedszkolu czynne są 6 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej oraz ustala się godziny stałe od 8.00-14.00.

5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony jest  z organem prowadzącym , na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie  o systemie oświaty oraz przepisach wydanych  na jej podstawie ,w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na  :

a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym,

b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny  w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 

Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów  edukacyjnych:

- poznawanie i rozumienie świata i siebie,

- nabywanie umiejętności poprzez działanie,

- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie,

- budowanie systemu wartości.

Przedszkole stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.