STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ARKADEGO FIEDLERA w ZBĄSZYNIU

 

 

 

STATUT

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera

w Zbąszyniu

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z

     późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych

     statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia

     praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

 

 

 

Rozdział 1

Informacje o szkole

 

§1.

1. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.

2. Siedzibą szkoły jest budynek w Zbąszyniu przy ul. Mostowej nr 10.

§2.

 1. 1.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zbąszyń.
 2. 2.Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 3. 3.Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Zbąszyń,uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Zbąszyń.
 4. 4.Obsługę finansową szkoły prowadzi Referat Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Zbąszyń.
 5. 5.Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu.
 6. 6.Szkoła używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 3866085, REGON 970572254, NIP 788-199-30-44.
 7. 7.Szkoła używa niepełnej pieczęci nagłówkowej o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 3866085, REGON 301933405, NIP 788-199-30-44.
 8. 8.Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej

i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§3.

1.   Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych:

 1. 1)I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,
 2. 2)II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
 3. 2.Nauka w szkole jest bezpłatna.
 4. 3.Szkoła organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, do których zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 statutu.
 5. 4.Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
 6. 5.Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie ustalonym Uchwałą Nr XXIII/247/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 marca 2017r. szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej.
 7. 6.W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 8. 7.W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w szkole funkcjonują klasy gimnazjalne, do których zastosowanie mają przepisy rozdziału 11 statutu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

§4.

1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat

      wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań:

 1. 1)uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości pozwalających im zrozumieć otaczający świat,
 2. 2)uczniowie zdobywają umiejętności pozwalające im wykorzystywać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 3. 3)szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły      

     podstawowej, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy
     i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie

     treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze  

     profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne

     rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.

5. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za

     niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa,

     integracji społecznej oraz zatrudnienia.

§5.

1.    Zadaniem szkoły jest w szczególności:

       1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację  

               poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów,

       2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy

               styl życia i skutecznie zapobiegającego współczesnym zagrożeniom,

       3)   organizowanie na życzenie rodziców nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu

               wychowania do życia w rodzinie,

       4)   organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy,

       5)   udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

               pedagogicznej,

       6)   organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością,

               zagrożonych niedostosowaniem społecznych i niedostosowanych społecznie,

       7)   umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

       8)   organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych

             Uzdolnieniach,

       9)   udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

     10) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć

               Szkolnych,

       11) organizowanie dożywiania uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia,

       12) zapewnienie uczniom warunków do kulturalnego spożywania posiłków,

       13) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na

               czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności

               wymagające zapewnienie możliwości korzystania z:

 1. a)pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 2. b)sali terapii logopedycznej,
 3. c)sali terapii pedagogicznej,
 4. d)biblioteki i czytelni,
 5. e)świetlicy,
 6. f)sali gimnastycznej,
 7. g)urządzeń sportowych i placu zabaw,
 8. h)pracowni komputerowychdostępem do Internetu,
 9. i)stołówki szkolnej,
 10. j)szatni,
 11. k)pomieszczeń do prac administracyjnych i obsługowych szkoły.

2.   Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy

      z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.

3.  Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak

      najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu

      zawodowym pracowników szkoły.

§6.

1.  Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców

     w dążeniu do:

     1)   rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich

          indywidualnych potrzeb,

     2)   uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie

           w którym rozwija się ich samodzielność.

2.   Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest:

     1)   wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze

              intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym,

             duchowym,

     2)   rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz

           o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.

3.   Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:

     1)   pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w

             podstawach programowych szkoły przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły,

     2)   towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o obecnych

           zagrożeniach jakie mogą zaburzyć proces wychowawczy uczniów,

     3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia,

     4)    skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska  

             rówieśniczego.

4.   Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców

     opracowuje na każdy rok szkolny diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej.

5.   Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem diagnozy                      

     o której mowa w ust. 4, opracowuje na każdy rok szkolny aktualizację programu

     wychowawczo-profilaktycznego, obejmujący treści i działania o charakterze

       wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze

       profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

6.   Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego

       aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

7. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

     i nauczycieli.

§7.

1.   W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do

     aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym, szkoła

     organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. 2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
  w szkole.
 2. 3.Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące
  i wspierające.
 3. 4.Dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
 4. 5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 5. 6.Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-w szkołach określają odrębne przepisy.
 6. 7.Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 7. 8.Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijający ich umiejętności.

§8.

1.   Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem

       społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia

       specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.

2.   Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:

     1)   realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego

            zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

     2)   dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb

           edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów,

     3)   zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby

             rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne  

             lub socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne,

     4)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych

           możliwości ucznia.

3.   Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem

       specjalnym dotyczy:

     1)   form prezentowania wiedzy i umiejętności,

     2)   zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności,

     3)   zadawania prac domowych.

4.   Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają

       indywidualne możliwości tych uczniów.

5.   Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością,

       niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają

       odrębne przepisy.

§9.

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę

     w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw,

     korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

2.   Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem

       szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami

       kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem

       za granicą.

§10.

1.  Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 1. 2.Podstawą udziału uczniazajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
 2. 3.Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 3. 4.Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii oraz etyki.
 4. 5.Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach szkolnych.
 5. 6.Zasady organizacji religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy.

§11.

           1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

           2. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

           3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z

               tych zajęć.

           4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć wychowania

               do życia w rodzinie.

           5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

§ 12.

   1.       Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły.

2. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez:

     1) stymulowanie aktywności i kreatywności,

     2) budowanie wiary we własne możliwości,

     3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

   3. Uczniowie mają możliwość:

     1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

     2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,

     3) udziału w projektach edukacyjnych,

     4)  indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych,

     5)   realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na  

         podstawie odrębnych przepisów.

§13.

1.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w

       szczególności:

     1)   dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy,

     2)   utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości,

     3)   dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej,

     4)   10-minutowe przerwy pomiędzy lekcjami,

     5)   15-minutową przerwę śniadaniową.

 1. 2.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.
 2. 3.Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, jaka jest organizacja zajęć szkolnych.
 3. 4.O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz indywidualnym zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień.
 4. 5.Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytuszkole z uwzględnieniem:

     1)   zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych,

             z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych

             w tygodniowym rozkładzie zajęć,

     2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz

            przed zajęciami szkolnymi,

     3)   zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 1. 6.Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy.
 2. 7.Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w formie świetlicy szkolnej, na warunkach określonych w rozdziale 4 statutu oraz w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 3. 8.Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców w drodze zarządzenia, określa zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w tym przerw świątecznych.
 4. 9.Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.
 5. 10.Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego nagrań, określają odrębne przepisy.
 6. 11.Zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, monitoruje stan bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, w tym przestrzegania zasad ochrony i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, a także integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych i środowiska lokalnego w tym zakresie.

§ 14.

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 1. 2.Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy.
 2. 3.Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka,pod jej nieobecność pracownicy szkoły.
 3. 4.Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 4. 5.O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.
 5. 6.Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

 

 

§15.

1.   Organami szkoły są:

       1)   Dyrektor,

       2)   Rada Pedagogiczna,

       3)   Rada Rodziców,

       4)   Samorząd Uczniowski.

§16.

1.    Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na

       zewnątrz.

 1. 2.Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu  

   administracyjnego, którym zarządza, kierownika jednostki budżetowej, w której

     odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień

     publicznych,

2) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych,

     postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na

     podstawie odrębnych przepisów,

3) dyrektora publicznej szkoły podstawowej,

4) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

 1. 3.Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 2. 4.Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.
 3. 5.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 • §17.
 1. 1.    Podczas nieobecności w pracy Dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje

       wyznaczony przez niego wicedyrektor wskazany jako pierwszy, a w przypadku jego

       nieobecności, kolejny wicedyrektor.

 1. 2.Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie Dyrektora, używając własnej pieczątki o treści wz. Dyrektora.

§18.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. 2.Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.
 2. 3.Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły”, który określa:
 3. organizację zebrań,
 4. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania,
 5. sposób dokumentowania działań rady,
 6. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 7. 4.Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje rady szkoły określone w ustawie.
 8. 5.Obecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa, a nieobecność trzeba usprawiedliwić.
 9. 6.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 10. 7.Na wniosek członków Rady Pedagogicznej dyrektor jako przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
 11. 8.Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§19.

1.   Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 1. 2.Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 2. 3.Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców ”.
 3. 4.Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.
 4. 5.Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 5. 6.Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.

§ 20.

1.     Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.

 1. 2.Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:
 2. 3.trzyosobowe samorządy klasowe wyłaniane na zebraniach klasowych w pierwszym

       tygodniu września,

 1. trzyosobowa rada samorządu.
 2. 4.Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu”.
 3. 5.Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.
 4. 6.Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.
 5. 7.Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.
 6. 8.Dyrektor określa zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień opiekuna samorządu.

§ 21.

1.   Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2.   Działalność organów szkoły jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.   Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4.   Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy

       organami szkoły, z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał

       organów kolegialnych szkoły, o ile treść ich jest jawna.

5. Dyrektor organizuje wspólne spotkania przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.

§22.

   1.     W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów

             jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą

             wyłącznie członkowie tych organów.

 1. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego.
 2. Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

 

§23.

   1.   Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-

           wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne

           przepisy.

 1. 2.Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. 3.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 3. 4.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00.
 4. 5.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.
 5. 6.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w formie kilkudniowych wycieczek. Do organizacji wycieczek szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy.
 6. 7.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 7. 8.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

§24.

   1.     Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem

             danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego  

             podjętych w innym trybie.

 1. 2.Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:
  1. 1)przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
  2. 2)przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych realizowanych indywidualnie,
  3. 3)przydział wychowawców do oddziałów,
  4. 4)przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych,
  5. 5)organizację pracy asystentów i pomocy nauczycieli,
  6. 6)czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej,
  7. 7)organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,
  8. 8)organizację wydawania obiadów,
  9. 9)organizację pracy pracowników obsługi i administracji.
  10. 3.Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów.
  11. 4.W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej izbie szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw.
  12. 5.W klasach I – III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  13. 6.W klasach IV-VIII zajęcia realizowane są w salach lekcyjnych i salach gimnastycznych.
  14. 7.W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 • §25.

             przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły

             ponadpodstawowej.

 1. 2.Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.
 2. 3.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:
  1. 1)prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII,
  2. 2)udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
   1. a)wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
   2. b)instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełno-sprawnością w życiu zawodowym,
   3. c)alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

                   prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach

                   dofinansowania kształcenia.

 1. 4.Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego.

§26.

1.       Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania

         uczniów z ideą wolontariatu jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.

 1. 2.Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
 2. 3.Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz przedszkoli lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
 3. 4.Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą Rady Rodziców.
 4. 5.Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizują opiekunowie w porozumieniu z wychowawcą oddziału i w uzgodnieniu z rodzicami.
 5. 6.Dla uczniów klas IV-VIII szkoła dodatkowo organizuje zajęcia pozalekcyjne umożliwiające aktywność społeczną w formie wolontariatu.
 6. 7.Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.
 7. 8.Opiekun wolontariatu dokumentuje aktywność społeczną uczniów w formie wolontariatu oraz ustala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

§27.

   1.      Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego

             centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu zadań domowych.

 1. 2.Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
 2. 3.Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.
 3. 4.Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz ich rodzice.
 4. 5.Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) iniepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
 5. 6.Do zbiorów bibliotecznych należą:
  1. 1)programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  2. 2)lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
  3. 3)wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
  4. 4)wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  5. 5)czasopisma dla dzieci i młodzieży,
  6. 6)czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
  7. 7)czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
  8. 8)wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
  9. 9)zbiory multimedialne,
  10. 10)materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały odpowiednie dla narodowości uczniów.
  11. 7.Biblioteka szkolna współpracuje z:
   1. 1)uczniami w zakresie:
    1. a)rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
    2. b)pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
    3. c)rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie,
    4. d)organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych,
    5. 2)nauczycielami w zakresie:
     1. a)udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnychmateriałów ćwiczeniowych,
     2. b)udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,
     3. c)przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki.
     4. 3)rodzicami w zakresie:
      1. a)wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
      2. b)przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
      3. c)popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.
      4. 8.Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.
      5. 9.Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
      6. 10.W ramach biblioteki funkcjonuje czytelnia z wielostanowiskowym dostępem do Internetu i multimedialnych programów edukacyjnych.
      7. 11.Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioruuwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

       §28.

 1. 1.      W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.
  1. 2.Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
  2. 3.Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych,

2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania

     i uzdolnienia,

3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój

     uczniów,

4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego

     uczniów.

 1. 4.Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
 2. 5.Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostająszkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:
  1. 1)czas pracy rodziców,
  2. 2)organizację dojazdu do szkoły,
  3. 3)inne okoliczności wymagające opieki.
  4. 6.Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
  5. 7.Dyrektor w drodze zarządzenia, określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, który w szczególności zawiera:
   1. 1)określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem,
   2. 2)wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy,
   3. 3)podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.
   4. 8.Na polecenie Dyrektora świetlica organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
   5. 9.Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez dyrektora/kierownika świetlicy w tym w salach lekcyjnych, czytelni, sali gimnastycznej, boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw.
   6. 10.Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odrabiane zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy lub innego nauczyciela.
   7. 11.Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks, w tym na świeżym powietrzu.
   8. 12.W czasie pozostawania pod opieką świetlicy uczeń, w uzgodnieniu z rodzicami, ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły.
   9. 13.Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione.
   10. 14.Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa w drodze zarządzenia szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.
   11. 15.Szczegółową organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz plany zajęć świetlicowych na dany rok szkolny opracowują nauczyciele świetlicy w terminie do 15 września, a zatwierdza Dyrektor.

§29.

1.     W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.

 1. 2.Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów jednodaniowych i dwudaniowych z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
 2. 3.Posiłki wydawane w stołówce spełniają wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz normy żywienia mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne.
 3. 4.Wykaz posiłków wydawanych w stołówce w ramach dożywiania uczniów, w tym dożywiania uczniów przebywających w świetlicy, uzgadniany jest z Radą Rodziców.
 4. 5.Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 5. 6.Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.
 6. 7.Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy.
 7. 8.Stołówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30.

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

§ 30.

   1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 1. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
 1. 1)nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne,
 2. 2)nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 3. 3)pedagog szkolny,
 4. 4)psycholog szkolny,
 5. 5)bibliotekarz,
 6. 6)wychowawca świetlicy,
 7. 7)nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej,
 8. 8)nauczyciel specjalista.
 9. 1)pracownicy administracji,
 10. 2)pracownicy obsługi,
 11. 3)asystent nauczyciela,
 12. 4)pomoc nauczyciela.
 1. W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału szkolnego.
 2. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są:
 1. W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora.

§ 31.

   1.      Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie

             z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym

             wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami

             w zakresie powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.
 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) realizowanie programów pracy szkoły w powierzonych mu zajęciach

     edukacyjnych,

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

   oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn

     trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w

     komunikacji,

4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich

     uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,

5) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności

     wyjaśniających przyczyny nieobecności,

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej – wypełnianie dziennika

     elektronicznego,

7) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów,

8) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

9) opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich

     sprzęt i wyposażenie.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

 

 • §32.
 1. 1.     Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z

         nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 1. 2.Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.
 2. 3.Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:
  1. 1)opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami,
  2. 2)współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianiekoordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych,
  3. 3)współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków,
  4. 4)utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę,
  5. 5)włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia,
  6. 6)kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego,
  7. 7)przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami,
  8. 8)prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
  9. 4.Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

§ 33.

   1.      Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni

             wspierającej działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

 1. 2.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. 1)w zakresie pracy pedagogicznej:
   1. a)organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
   2. b)wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
   3. c)wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
   4. d)wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
   5. e)przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
   6. f)organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
   7. 2)w zakresie prac organizacyjno - technicznych:
    1. a)gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli
     i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
    2. b)ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    3. c)wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
    4. d)wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
    5. e)selekcjonowanie zbiorów,
    6. f)prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.
    7. 3.Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należy:
     1. 1)systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie dyrektorowi awarii i uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników,
     2. 2)stwarzanie warunków umożliwiających uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie przerw, przed lekcjami i po lekcjach,
     3. 3)stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych.

§ 34.

   1.     Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania

             szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo

             uczniów, dbanie o ład i czystość.

 1. 2.Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:
  1. 1)przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. 2)ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły,
  3. 3)monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole,
  4. 4)bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.
  5. 3.Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor.
 • § 35.
 1. 1.         Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych

             nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na

            podstawie prawa pracy.

 

 

 

Rozdział 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§36.

       1.       Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

 1. 2.
  1. a)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. b)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
  3. c)udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
  4. d)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  5. e)monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia,
  6. f)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  7. g)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  8. 3.

postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

 • §37.
 1. Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z

                 obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne  

                 określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów, rodziców i Dyrektora.

 1. 2.Wymagania edukacyjneoczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.
 2. 3.Nauczyciel formułując wymagania określa poziom koniecznych wiadomości
  i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania.
 3. 4.Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, a rodzice mają możliwość wglądu do tych wymagań na zasadach ustalonych przez Dyrektora szkoły.
 4. 5.Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 6.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 5 dotyczy:
  1. 1)posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
  2. 2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
  3. 3)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
  4. 4)objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania,
  5. 5)posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 5. warunków prezentowania wiedzy i umiejętności,
 6. poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny oraz sposób i

       formy ich sprawdzania,

 

 

 • §38.

               uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.

 1. 2.Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne, a eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe.
 2. 3.Kryteriami oceniania zachowania są:
  1. 1)sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:
  2. właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,
  3. przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i

       formie,

 1. przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły,

d) przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i

     innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

 1. właściwego zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz

     pozostałych uczniów,

 1. 2)sumienność wywiązywania się z zadań zespołowych realizowanych w szkole,
 2. 3)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 3. 4)troska o mienie szkolne i własne.
 4. 4.Oceny zachowania ucznia dokonuje się w trzech aspektach: aktywności społecznej,

       kultury osobistej i stosunku do obowiązków szkolnych.

 1. 5.Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 2. 6.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 3. 7.Szczegółowe zasady oceny z zachowania zawarte są w WSO.
 • §39.

1.     Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

         przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2.     Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest

         systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

3.     Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie:

         a) wypowiedzi ustnej na lekcjach polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie

             rozumienia problemu i związków przyczynowo - skutkowych jej zastosowania,

         b) aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć

             szkolnych,

         c) pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem z

               zadaniami otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno

               wiedzy jak i umiejętności, poprzedzonych lekcją powtórzeniową,

         d) pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym

             wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący,

         e) kartkówek sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatnich trzech lekcji mających

             charakter pisemny lub praktyczny,

         f) sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności

           nauczyciela,

         g) prac pisemnych oraz prac praktycznych wykonanych przez ucznia samodzielnie lub

           zespołowo,

         h) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej.

4.     Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 14 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. Nauczyciel udostępnia zainteresowanym rodzicom/ prawnym opiekunom prace pisemne uczniów.

 

5.   Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę.

6.     Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu

         nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

7.     W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen

         bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna wynosić nie mniej niż 2.

8.     W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba

         ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie powinna wynosić 1,5 razy ilość godzin tygodniowo z danych zajęć.

9.     Bieżące ocenianie zachowania uczniów odnotowywane jest w dzienniku elektronicznym.

10.   Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi i

         spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.

11.   Wychowawca zobowiązany jest prowadzić pełną ewidencję działań wychowawczych prowadzonych w szkole wobec zespołu klasowego i każdego ucznia oddzielnie.

 • §40.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć    

             edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy ocenę ustala więcej niż jeden nauczyciel np. nauczyciel    

             wspomagający.

 1. 2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. 3.Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
  w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca powinien uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych w ocenie jego zachowania.
 3. 4.Najpóźniej na tydzień przed śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia
  i jego rodziców o planowanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
  z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o planowanej śródrocznej ocenie zachowania.
 4. 5.Planowane śródroczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych oraz zachowania mogą być podwyższone na zasadach określonych przez nauczyciela, który ustalił daną ocenę.
 5. 6.Najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a wychowawca o ustalonej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie nagannej z zachowania.
 6. 7.Najpóźniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych a wychowawca o ustalonej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
 7. 8.Roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na zasadach określonych w §42.
 8. 9.Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.
 9. 10.Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i rady pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala Dyrektor.
 • §41.

             przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych

               oraz rocznej oceny zachowania tylko o jeden stopień, najpóźniej na 5 dni przed  

               klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. 2.Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub wykorzystał możliwość ich dodatkowego uzupełnienia, a także wykorzystał możliwości ich poprawy.
 2. 3.Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu.
 3. 4.Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu.
 4. 5. Nauczyciel nie podaje uczniowi zagadnień do sprawdzianu.
 5. 6.Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie pisemnej i zadań praktycznych.
 6. 7.Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz wychowawca lub pedagog szkolny.
 7. 8.W komisji na życzenie rodzica lub ucznia może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu uczniowskiego lub przedstawiciel Rady Rodziców.
 8. 9.Sprawdzian odbywa się na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 9. 10. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) datę przeprowadzenia sprawdzianu,

3) treść zadań pisemnych, ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem

     sprawdzianu,

4) informację o wynikach sprawdzianu w tym zwięzła informacja o udzielonych

     odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informacja o przebiegu i

     wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych,

5) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.

 1. 11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.
 2. 12. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny

klasyfikacyjnej i jest ostateczna.

 1. 13. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o podwyższenie

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej na 5 dni przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. 14. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży

przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania, o którą wnioskuje.

 1. 15. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której

wchodzą:

 1. 1)Dyrektor/wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel - jako przewodniczący,
 2. 2)wychowawca klasy,
 3. 3)nauczyciel, o którego wnioskuje uczeń,
 4. 4)przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 5. 16. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna.
 • § 42.
  1. 1)uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
  2. 2)dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnośza zgodą Rady Pedagogicznej,
  3. 3)ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą,
  4. 4)ucznia realizującego indywidualny tok nauki,
  5. 5)ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
  6. 2.
  7. 3. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.
 • §43.

1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

Przekazanie informacji odbywa się:

1) na spotkaniach z rodzicami, których harmonogram jest ujęty w szkolnym

kalendarzu danego roku szkolnego,

2) w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

spotkania.

 1. 2.Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do

wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.

 1. 3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i udostępniane rodzicom.

 

 

 

Rozdział 7

Uczeń Szkoły

 

§ 44.

1.   Uczeń Szkoły ma prawo do:

 1. 1)bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą,
 2. 2)dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły,
 3. 3)sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
 4. 4)zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad,
 5. 5)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. 6)otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym,
 7. 7)ochrony własności intelektualnej,
 8. 8)wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
 9. 10)pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, Dyrektora w przypadku potrzeby,
 10. 11)pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej,
 11. 12)pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, Dyrektora – w razie potrzeby, a także do pomocy stypendialnej i materialnej – w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej.

§45.

1.   Do obowiązków ucznia należy:

 1. 1)punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich

zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych,

 1. 2)usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach,
 2. 3)systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności,
 3. 4)odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 4. 5)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. 6)dbanie o porządek i ład w klasie oraz szkole,
 6. 7)szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób,
 7. 8)dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów,
 8. 9)nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości,
 9. 10)przestrzeganie zasad ubioru określonego w §49.
  1. 11)szanowanie symboli państwowych i szkolnych.

§ 46.

1   W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

 1. 1)uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole do wychowawcy, a w przypadku braku możliwości dostarczenia do wychowawcy do sekretariatu szkoły, najpóźniej do 7 dni po powrocie do szkoły,
 2. 2)dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny,
 3. 3) w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 10 dni, do pisemnego usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji potwierdzających powody nieobecności ucznia w szkole,
 4. 4)wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności,
 5. 5)w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.

 

§ 47.

1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:

 1. 1)picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających,
 2. 2)przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
 3. 3)stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 4. 4)nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.

§48.

1.   Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o

       pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora.

2.     Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału:

 1. 1)zapoznaje się z opinią stron,
 2. 2)podejmuje mediacje ze stronami sporu we współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego,
 3. 3)w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi,
 4. 4)jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor.

            pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i

             dyrektora, którzy:

 1. zapoznają się z opinią stron,
 2. podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspó

                  polubownego rozwiązania,

 1. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy

              stronami, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania

             sprawy.

 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku    

       łamania jego praw.

 1. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana

       publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku

       postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 1. Wychowawca, pedagog i dyrektor podejmują działania wyjaśniające sprawy dotyczące

     uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

§ 49.

   1.    Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę

           wyglądu ucznia.

 1. 2.W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy.
 2. 3.Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.
 3. 4.Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.
 4. 5.Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.
 5. 6.Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe.
 6. 7. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy.
 7. 8.Strój galowy ucznia stanowi:

1) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka,

2) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.

§ 50.

 1. 1.W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - ustawa z 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.59 ) – art. 99.
 2. 2. Niedostosowanie się do zaleceń będzie miało wpływ na obniżenie oceny z zachowania oraz może być podstawą udzielenia kary przewidzianej w Statucie Szkoły.
 3. 3.Niewyłączenie lub pozostawienie w zasięgu wzroku telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas sprawdzianów pisemnych lub ustnych jest równoznaczne z możliwością przerwania danemu uczniowi sprawdzianu z jednoczesnym ustaleniem oceny niedostatecznej.
 4. 4. Nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny, jeżeli uczeń nie zastosował się do norm, o których mowa w p. 1 i zdeponować go u Dyrektora szkoły z możliwością odebrania tego sprzętu przez rodziców (prawnych opiekunów).
 5. 5.W sytuacjach nagłych ( choroby przewlekłe, podanie leków ) uczeń może skorzystać z telefonu po uzyskaniu zgody od nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. 6.W celu kontaktu z rodzicami uczeń może skorzystać z telefonu dostępnego w sekretariacie szkoły.

§ 51.

1.   Szczegółowe regulacje w zakresie nagród i kar.

1) Nagrody:

       a) pochwała wychowawcy klasy,

       b) pochwała Dyrektora szkoły na apelu ogólnoszkolnym,

       c) list pochwalny do rodziców,

       d) nagrody rzeczowe fundowane przez Radę Rodziców, Dyrektora lub inne organizacje i

           instytucje,

       e) świadectwo z wyróżnieniem.

2) Kary:

       a) nagana wychowawcy klasy,

       b) upomnienie udzielone przez Dyrektora szkoły na forum klasy,

       c) nagana Dyrektora szkoły na apelu ogólnoszkolnym,

       d) przeniesienie do równoległej klasy,

        e) odsunięcie od udziału w wycieczce lub biwaku klasowym,

       f) w przypadku zawinienia zbiorowego – czasowe zawieszenie klasy od imprez kulturalno

           -oświatowych,

       g) przydział dodatkowych zadań na rzecz szkoły lub środowiska w wymiarze czasowym

           określonym indywidualnie przez Dyrektora.

 1. 2.Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niegoregulaminowej.
 2. 3.Rada Pedagogiczna może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów, określić tryb ich uzyskiwania oraz tryb przyznawania.
 3. 4.Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) lub samorząd uczniowski mają prawo do wniesienia pisemnego odwołania w ciągu 7 dni od wymierzonej kary do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej podejmuje ostateczną decyzję w ciągu 14 dni od wniesienia odwołania. Decyzja Dyrektora szkoły może:

       1) utrzymać w mocy wymierzoną karę,

       2) zawiesić wykonanie wymierzonej kary na określony czas,

       3) odwołać wykonanie wymierzonej kary.

§52.

1.   Szkoła organizuje następujące formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn

       rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie:

 1. 1)objęcie pomocą przez pedagoga i psychologa – w zależności od sytuacji,
 2. 2)zajęcia logopedyczne,
 3. 3)rewalidacja,
 4. 4)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 5. 5)indywidualne konsultacje ze specjalistami,
 6. 6)inne – w zależności od potrzeb.

 

 

Rozdział 8

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym

§53.

1.   Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym,

       wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

2.  Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane

       jest poprzez:

       1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych

           przez:

           a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,

           b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z

               wychowaniem dziecka,

       2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:

           a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,

           b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę

               www, inne materiały informacyjne,

       3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce

           przez:

           a) zadawanie interaktywnych zadań domowych,

           b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w

               nauce,

     4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:

         a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,

         b) inspirowanie rodziców do działania,

         c) wspieranie inicjatyw rodziców,

         d) wskazywanie obszarów działania,

         e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców,

     5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady

           Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji,

     6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie

           rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez:

           a) ustalanie form pomocy,

           b) pozyskiwanie środków finansowych,

          c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,

           d) angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.

3.   Rodzice ucznia mają obowiązek:

 1. 1)pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu 7 dni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę,
 2. 2)korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.

 

Rozdział 9

Procedury działań interwencyjnych

§54.

1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów wprowadza się poniższe procedury działań

     interwencyjnych w szkole w przypadku zaistnienia sytuacji podanych w pkt 2-8.

2. Przejawy demoralizacji:

     W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, przejawia    

     zachowania świadczące o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad  

     współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się

     od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych

     środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo,

     udział w grupach przestępczych, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

     1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,

     2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora szkoły,

     3) Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego postępowania - przeprowadza rozmowę z  

         rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji,

         zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś

         bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji

       profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej

         placówki i udział dziecka w spotkaniach z psychologiem, terapeutą,

     4) jeśli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z

         wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,

         Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję,

     5) podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań

         wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor

         szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w  

         kompetencji tych instytucji.

3. Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnych:

     Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem substancji psychoaktywnych

     powinien podjąć następujące kroki:

     1) udzielić pomocy przedmedycznej uczniowi/uczniom,

     2) odizolować ucznia/uczniów od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie

         zagrożone jego/ich życie i zdrowie, ale nie pozostawić samego/samych,

     3) powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły i pedagoga/psychologa szkolnego,

     4) Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego postępowania (wezwać pielęgniarkę

         szkolną, pogotowie ratunkowe, policję, rodziców ucznia, powiadomić sąd rodzinny),

     5) rodzice mają obowiązek niezwłocznie zabrać do domu ucznia, którego stan zdrowia na

         to pozwala,

     6) uczeń i jego rodzice zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie

         szkoły,

     7) odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować

         powiadomieniem sądu rodzinnego.

4. Znalezienie substancji psychoaktywnej na terenie szkoły:

     W przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej na terenie szkoły:

     1) nauczyciel powiadamia Dyrektora, który zabezpiecza substancję przed dostępem do

         niej osób niepowołanych lub jej zniszczeniem do czasu przybycia policji,

     2) w miarę swoich możliwości stara się ustalić do kogo znaleziona substancja należy,

     3) Dyrektor szkoły wzywa policję, przekazuje substancję i udziela wszystkich informacji

         dotyczących zdarzenia.

5.  Posiadanie przez ucznia substancji psychoaktywnej:

     W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję psychoaktywną, nauczyciel:

     1) w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga, psychologa) ma prawo zażądać oddania

         mu jej, pokazania zawartości plecaka i kieszeni (nauczyciel nie ma prawa samodzielnie

         dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona

         wyłącznie dla policji),

     2) wydaną dobrowolnie substancję przekazuje dyrekcji, która informuje rodziców ucznia o

           zdarzeniu,

     3) w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji, wzywa policję w celu

         dokonania przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji,

     4) uczeń i jego rodzice zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie

         szkoły.

6.  Próba samobójcza:

     W przypadku próby samobójczej ucznia, nauczyciel:

     1) udziela pomocy przedmedycznej uczniowi,

     2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie

           zagrożone jego życie i zdrowie, ale nie pozostawić samego,

     3) powiadamia dyrekcję szkoły i pedagoga/psychologa szkolnego,

     4) Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego postępowania (wezwać pielęgniarkę

         szkolną, pogotowie ratunkowe, rodziców ucznia),

     5) uczeń i jego rodzice zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie

           szkoły.

7. Przemoc, w tym zachowania agresywne (agresja fizyczna) wśród uczniów:

       W przypadku wystąpienia zachowań agresywnych (agresja fizyczna) wśród uczniów oraz

       jakiejkolwiek z form przemocy:

     1) nauczyciel lub inny pracownik niepedagogiczny, będący świadkiem zdarzenia,

         podejmuje działania mające na celu przerwanie zdarzenia i zapewnienie

         bezpieczeństwa uczniom: odesłanie na zajęcia, do klasy, itp. (nie powinni zostać sami  

         ze sobą),

     2) informuje wychowawcę/wychowawców w/w uczniów na temat zaobserwowanej

           sytuacji, jej okoliczności,

     3) wychowawca, pedagog/psycholog podejmuje rozmowę wyjaśniającą z uczniami,

           mającą na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, odwołanie się do zasad regulaminu

           szkolnego i sformułowanie oczekiwań wobec uczniów, np. wspólne wyjaśnienie

           problemu, poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej, ponowne sformułowanie

           zasad, przypomnienie o konsekwencjach w przypadku powtórzenia się sytuacji,

     4) jeżeli doszło do uszkodzenia ciała, udziela się uczniowi pomocy przedmedycznej

           i wzywa pielęgniarkę szkolną,

     5) jeśli istnieje taka potrzeba Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe,

     6) Dyrektor, pedagog/psycholog wspólnie z wychowawcą podejmuje decyzję odnośnie

         dalszych działań wobec uczniów w zależności od potrzeb:

         a) pomoc psychologiczna (np. indywidualne rozmowy, mediacje),

         b) pomoc wychowawcza,

         c) rozmowy z rodzicami,

         d) inne formy – w zależności od potrzeb i wcześniejszych zachowań ucznia (dyrektor

               zawiadamia policję, sąd rodzinny).

8.    Zniszczenie mienia na terenie szkoły:

       W przypadku dokonania zniszczenia mienia przez ucznia/uczniów:

       1) nauczyciel, który jest świadkiem zniszczeń, których dokonał uczeń/uczniowie,

           zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z uczniem/uczniami

           oraz przekazania informacji wychowawcy klasy, dyrekcji oraz pedagogowi/

           psychologowi,

       2) Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego postępowania,

       3) wychowawca informuje rodziców o zachowaniu ucznia.

9.   W każdym przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz w/w nauczyciel, pedagog,

       psycholog, Dyrektor zobowiązany jest udokumentować przebieg zdarzenia – sporządzić

       notatkę służbową.

 

 

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§55.

1.   Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§56.

 1. 1.Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły.
 2. 2.Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości Rady Rodziców.
 3. 3.Rada Rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 4. 4.Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie.

§57.

1.   Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

§58.

1.   Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły.

 

 

Rozdział 11

Organizacja klas gimnazjalnych

§59.

1.   W okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. w szkole podstawowej funkcjonują także klasy Gimnazjum w Zbąszyniu.

2.     Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z obiektów szkolnych i ich wyposażenia, w tym

         biblioteki, stołówki i świetlicy szkolnej.

3.  Klasy gimnazjalne realizują cele i zadania określone w podstawie programowej

       gimnazjum, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki.

4.   Cele klas gimnazjalnych realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym:

 1. 1)Szkolny zestaw programów nauczania Gimnazjum w Zbąszyniu, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego,
 2. 2)Program wychowawczy Gimnazjum w Zbąszyniu, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,
 3. 3)Program profilaktyki Gimnazjum w Zbąszyniu opisujący działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 4. 5.Do uczniów klas gimnazjalnych mają zastosowanie przepisy zawarte w statucie gimnazjum.
 5. 6.Uczniowie klas gimnazjalnych wchodzą w skład samorządu uczniowskiego szkoły na zasadach określonych w rozdziale 3.
 6. 7.Rodzice uczniów klas gimnazjalnych wchodzą w skład rady rodziców szkoły na zasadach określonych w rozdziale 3.
 7. 8.Klasy gimnazjalne kontynuują tradycje Gimnazjum w Zbąszyniu do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
 8. 9.Dokumentacja pedagogiczna klas gimnazjalnych jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia w tych klasach.