STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ARKADEGO FIEDLERA w ZBĄSZYNIU

  • Drukuj

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ARKADEGO FIEDLERA W ZBĄSZYNIU

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu.
2.    Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu.
3.    Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu jest szkołą publiczną.
4.    Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się przy ulicy Mostowej numer 10
w Zbąszyniu.
5.    Dane teleadresowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 64-350 Zbąszyń ul. Mostowa 10 tel. 68 3866085
6.    Cykl kształcenia trwa sześć lat i obejmuje I i II etap edukacyjny.
7.    Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy szkoły.
8.    Nadzór pedagogiczny nad zespołem Szkolno-Przedszkolnym  sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
9.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zbąszyń.

§ 2. Cele i zadania Szkoły

1.    Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
2.    Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
3.    Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze.
4.    Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
5.    Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, innych kultur i tradycji, a także postawy tolerancji
i przeciwstawiania się wszelkiej dyskryminacji.
6.    Przyswojenie przez uczniów wiadomości obejmujących fakty, zasady, teorie
 i praktyki dotyczące przede uczniów.
7.    Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
8.    Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
9.    Kształtowanie u uczniów postawy proekologicznej, wyrażającej się w trosce
 o otaczający świat.

§ 3. Sposoby wypełniania zadań przez Szkołę

1.    Realizacja programów:
1)    wychowania przedszkolnego,
2)    kształcenia ogólnego,
3)    wychowawczego szkoły,
4)    profilaktyki,
5)    zajęć pozalekcyjnych.
2.    Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
3.    Współpraca z organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
4.    Współpraca z innymi szkołami, w tym ze szkołami z zagranicy.
5.    Organizacja świetlicy i dożywiania.
6.    Organizacja zajęć logopedycznych i terapeutycznych.
7.    Organizacja biblioteki szkolnej.
8.    Monitorowanie wyników nauczania.
9.    Wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
10.    Miejsca służące realizacji celów statutowych szkoły:
1)    sale lekcyjne,
2)    sale gimnastyczne,
3)    biblioteka i czytelnia,
4)    świetlica,
5)    stołówka,
6)    sala terapii pedagogicznej,
7)    sala terapii logopedycznej,
8)    sala telewizyjna,
9)    plac zabaw,
10)    miasteczko ruchu drogowego,
11)    plac apelowy,
12)    boiska sportowe o nawierzchni utwardzonej i trawiastej,
13)    punkt ksero,
14)    szatnie,
15)    pomieszczenia do prac administracyjnych i obsługowych szkoły.

§ 4. Formy realizacji zadań opiekuńczych przez Szkołę

1.    W szkole organizuje się świetlicę:
1)    dla uczniów dojeżdżających,
2)    dla uczniów, którzy muszą w niej przebywać ze względu na czas pracy rodziców,
3)    dla uczniów, którym trzeba zapewnić opiekę w nagłych wypadkach nieobecności nauczyciela,
4)    liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może być wyższa niż 25.
5)    Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy.
2.    W szkole organizuje się stołówkę szkolną, gdzie:
1)    uczniowie mogą spożyć śniadanie lub obiad,
2)    odpłatność za obiady regulują przepisy prawa miejscowego,
3)    stołówka działa w oparciu o swój regulamin.
3.    W szkole organizuje się bibliotekę, która działa w oparciu o swój regulamin:
1)    pracą biblioteki kieruje nauczyciel-bibliotekarz, do którego zadań należy:
a)    udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b)    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
d)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.
4.    Szkoła organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Tomyślu i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny:
1)    nauczyciele przygotowują, na prośbę rodziców/opiekunów prawnych dziecka, informację o jego postępach w nauce i sposobie zachowania,
2)    nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do wskazań zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
3)    nauczyciele współpracują z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia metod pracy
z uczniem wskazanych w opinii poradni,
4)    dyrekcja organizuje spotkania pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej
z radą pedagogiczną.
5.    Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
1)    wymianę informacji dotyczących uczniów w czasie zebrań klasowych,
2)    organizowanie wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych i oddziałowych,
3)    upiększanie izb lekcyjnych,
4)    organizowanie imprez sportowych.
6.    W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny, który w szczególności ma za zadanie:
1)    rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów oraz analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych,
2)    określać formy i sposoby udzielania pomocy uczniom w zależności od potrzeb,
3)    współorganizować z nauczycielami zajęcia dydaktyczne dla uczniów realizujących program szkoły specjalnej,
4)    współorganizować z nauczycielami zajęcia dydaktyczne dla uczniów z dysleksją, nadpobudliwością ruchową czy innymi zaburzeniami rozwojowymi,
5)    uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6)    organizować pomoc materialną dla uczniów,
7)    dbać o przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej Konwencji
Praw Dziecka.
7.    W szkole jest zatrudniony logopeda, do którego zadań należy:
1)    profilaktyka, czyli zapobieganie powstawaniu wad mowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
2)    diagnoza, czyli rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych,
3)    terapia, czyli usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności
z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem,
4)    utrzymywanie ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka i innymi nauczycielami.

§ 5. Bezpieczeństwo uczniów

1.    Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki i wypoczynku na terenie szkoły.
2.    W szkole działa monitoring:
1)    na zewnątrz: przy wejściu do szkoły i do stołówki oraz na placu zabaw,
2)    wewnątrz: na parterze, I piętrze i II piętrze.
3.    Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wszyscy pracownicy szkoły, którzy są zobowiązani:
1)    reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
2)    zwracać uwagę na osoby obce wchodzące do szkoły i pytać o cel pobytu w szkole,
3)    w razie potrzeby udzielić uczniowi pierwszej pomocy i wezwać pielęgniarkę,
4)    dbać o sprzęt szkolny, by nie był przyczyną wypadku,
5)    powiadamiać dyrektora szkoły lub wicedyrektora o wszelkich sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.
4.    Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, odbywających się w szkole i poza terenem szkoły.
5.    Wycieczki i inne formy turystyczno-wypoczynkowe organizuje się zgodnie
z regulaminem wycieczek szkolnych.

§ 6. Zadania zespołów nauczycielskich
    
1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,  którego zadaniem jest:
1)    ustalanie dla oddziału zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie
w miarę potrzeb,
2)    uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także podejmowanie wspólnych decyzji co do wyboru podręczników,
3)     opracowywanie przedmiotowych zasad oceniania i wymagań edukacyjnych,
4)    opracowywanie narzędzi do pomiaru wiedzy i umiejętności uczniów,
5)    współdziałanie w zakresie wyposażenia klas lekcyjnych,
6)    pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
2.    Dyrektor szkoły może powoływać zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe do:
1)    przeprowadzania  analiz wyników sprawdzianów i przedstawianie wniosków do planu pracy szkoły,
2)    przygotowywania planów pracy szkoły,
3)    organizowania lekcji otwartych,
4)    opiniowania programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5)    kwalifikowania do udzielania pomocy materialnej.

§ 7. Zadania nauczycieli

1.    Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
1)    dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego,
2)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
2.    Nauczyciel planuje swoją pracę:
1)    zapisując (wklejając) w dzienniku plan zajęć:
a)     pozalekcyjnych,
b)    dydaktyczno-wyrównawczych,
c)    logopedycznych,
d)    terapeutycznych,
e)    innych nielekcyjnych.
2)    w oparciu o plan dydaktyczny z danego przedmiotu przygotowany przez innego autora lub jego modyfikację.
3.    Nauczyciel-wychowawca opracowuje i zapisuje (wkleja) do dziennika plan pracy wychowawczej swojego oddziału.
4.    Nauczyciel-wychowawca oddziału przedszkolnego prowadzi systematycznie obserwację i dokumentuje ją w sposób przyjęty w szkole; z obserwacji sporządza się diagnozę:
1)    diagnozę przedszkolną otrzymują rodzice ucznia na druku zgodnym
z rozporządzeniem dotyczącym przebiegu nauczania,
2)    diagnozę przeprowadza się  między 25 października a 05 listopada,
3)    ostateczną diagnozę rodzice otrzymują w drugiej połowie kwietnia danego roku.
5.    Każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegać zasad prawa oświatowego
i wewnątrzszkolnego.

§ 8. Organy szkoły i ich kompetencje

1.    Organami szkoły są:
1)    dyrektor szkoły,
2)    rada pedagogiczna,
3)    samorząd uczniowski,
4)    rada rodziców.
2.    Kompetencje dyrektora szkoły:
1)    kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,
3)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4)    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5)    realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
6)    wstrzymywanie wykonania uchwał, o których mowa w punkcie 2 podpunkt 5, niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
7)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
8)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
9)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
10)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
11)    ponoszenie odpowiedzialności za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole na zakończenie II etapu edukacyjnego,
12)    stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
13)    przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
14)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
15)    współpracowanie w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, rodzicami
i samorządem uczniowskim,
16)    powierzanie i odwołanie ze stanowisk: wicedyrektora i innych kierowniczych, zgodnie z ramowym statutem, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
17)    powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
18)    prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
19)    wystawianie, na wniosek nauczyciela, legitymacji służbowej,
20)    pobieranie opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu,
21)    opracowanie arkusza organizacji szkoły,
22)    tworzenie zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub innych zespołów problemowo-zadaniowych,
23)    udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki - w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i wyznaczenie uczniowi nauczyciela-opiekuna oraz ustalenie zakresu jego obowiązków,
24)    co najmniej raz w roku, dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy,
25)    zapewnianie w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatury co najmniej 18°C i zawieszanie zajęć na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący,
26)    ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,
27)    udzielanie nauczycielowi urlopów i zwolnień na podstawie dokumentacji przebiegu studiów,
28)    omawianie z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyn wypadków oraz ustalanie środków niezbędnych do zapobiegania im,
29)    niezwłoczne zawiadamianie o każdym wypadku:
a)    rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
b)    pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
c)    społecznego inspektora pracy,
d)    organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
e)    radę rodziców,
30)    zabezpieczanie miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych,
31)    powoływanie członków zespołu powypadkowego,
32)    sporządzanie protokołu powypadkowego i prowadzenie rejestru wypadków.
3.    Rada pedagogiczna:
1)    radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole,
2)    przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
3)    rada pedagogiczna działa w oparciu o swój regulamin,
4)    rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące:
a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
5)    rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze:
a)    na temat organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b)    na temat projektu planu finansowego szkoły,
c)    w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
d)    w sprawie propozycji dyrektora szkoły na temat przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4.    Samorząd uczniowski:
1)    samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
2)     zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,
3)    regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
4)    samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,
f)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5.    Rada rodziców:
1)    radę rodziców tworzą wszyscy rodzice szkoły,
2)     zasady wybierania i działania organów rady rodziców określa regulamin uchwalany przez ogół rodziców w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; organy rady rodziców są jedynymi reprezentantami ogółu rodziców;
3)    regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
4)    rada rodziców ma prawo do uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5) Rada rodziców ma ponadto prawo do:
a) wystawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
b) opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
c) opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju szkolnego,
d) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
e) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania ogólnego i wychowania przedszkolnego,
f) opiniowanie w sprawie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
g) opiniowanie w sprawie przydzielenia pomieszczeń szkolnych organizacjom
i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 9. Zasady współdziałania organów szkoły i rozstrzygania sporów między nimi

1.    Dyrektor zapewnia każdemu organowi szkoły możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami
i regulaminem ich działania.
2.    W przypadku konfliktu między organami szkoły konieczne są mediacje,
a skonfliktowane grupy wybierają spoza grona mediatora, którym jest:
1)    przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, związków zawodowych – w przypadku konfliktu między dyrektorem a radą pedagogiczną (nauczycielem),
2)    dyrektor szkoły, przedstawiciel rady rodziców, pedagog szkolny  – w przypadku konfliktu między nauczycielem a rodzicami (rodzicem),
3)    dyrektor szkoły, pedagog szkolny, przedstawiciel samorządu uczniowskiego –
w przypadku konfliktu między uczniem a nauczycielem,
4)    dyrektor szkoły, przedstawiciel związków zawodowych – w przypadku konfliktu miedzy nauczycielem a nauczycielem.
§ 10. Organizacja szkoły

1.    W szkole jest zorganizowany oddział specjalny dla dzieci z autyzmem:
1)    oddział powierza się nauczycielom specjalistom, którzy opiekują się dziećmi przez cały cykl nauczania,
2)    liczba uczniów w oddziale wynosi od 2 do 4 osób.
2.    W szkole są zorganizowane klasy I – III:
1)    czas pracy w oddziałach w klasach I – III określa się jako dzień pracy, a przerwy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, biorąc pod uwagę aktywność i możliwości dzieci,
2)    oddział powierza się opiece jednemu wychowawcy, który opiekuje się dziećmi przez cały etap edukacyjny.
3.    W szkole są zorganizowane klasy IV – VI:
1)    czas pracy w oddziałach w klasach IV – VI wynosi 45 minut,
2)    oddział powierza się opiece jednemu wychowawcy, który opiekuje się dziećmi przez cały etap edukacyjny.
4.    Liczba uczniów w oddziałach ogólnodostępnych w klasach I – VI jest określana przez organ prowadzący szkołę.
5.    Oddział w klasach IV – VI dzieli się na grupy na lekcjach:
1)    informatyki w oddziałach powyżej 24 uczniów,
2)    języka obcego w grupach liczących od 10 do 24 uczniów,
3)    wychowania fizycznego w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych liczących od 12 do 26 uczniów.
6.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub 26 uczniów, podziału na grupy można dokonać wyłącznie za zgodą organu prowadzącego szkołę.
7.    W klasach I – III nie ma podziału na grupy, chyba że organ prowadzący szkołę zadecyduje inaczej.

§ 11. Organizacja nauki religii

1.    Na życzenie rodziców szkoła organizuje zajęcia religii lub etyki.
2.    Uczeń ma prawo do trzech dni zwolnienia od zajęć szkolnych, w czasie których przewidziano rekolekcje.
3.    Organizację rekolekcji określają odrębne przepisy.
4.    Roczna ocena z religii nie ma wpływu na promocję lub ukończenie szkoły.  
5.    Ocenę z religii wlicza się do średniej ocen śródrocznych i rocznych.

§ 12. Organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

1.    Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców oraz zgody organu prowadzącego szkołę
1)    zajęcia dodatkowe stają się zajęciami obowiązkowymi dla uczniów (religia, WDR, szachy),
2)    realizację zajęć dodatkowych odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym,
3)    zajęcia dodatkowe wymagają:
a)     programu nauczania,
b)    systemu oceniania,
c)    opracowanych wymagań edukacyjnych.
4)    ocena niedostateczna roczna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję lub ukończenie szkoły.
2.    Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne:
1)    zajęcia pozalekcyjne są nieobowiązkowe dla ucznia,
2)    udział w tych zajęciach jest dobrowolny,
3)    nauczyciel prowadzi dziennik zajęć pozalekcyjnych według wzorów określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenia przez szkoły dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 13. Organizacja nauczania

1.    Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły przygotowywany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły.
2.    Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
3.    Terminy rozpoczynania i zakończenia roku szkolnego oraz przerw w pracy szkoły określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
4.    Dyrektor corocznie do 30 września, po zapoznaniu się z opinią rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców, podaje terminy dodatkowych dni wolnych dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1)    dni te nie są dniami wolnymi od pracy dla pracowników szkoły,
2)    w czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom opiekę.
5.    Organizację nauczania określa tygodniowy rozkład lekcji.

§ 14. Rekrutacja uczniów do oddziału szkolnego

1.    Obwód Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu obejmuje miasto Zbąszyń oraz wsie: Strzyżewo i Nowy Dwór.
2.    Do szkoły są przyjmowani uczniowie zamieszkujący obwód szkolny.
3.    Decyzję o przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4.    Oddziały danej klasy tworzy się uwzględniając  miejsce zamieszkania dziecka oraz zbliżonej liczby chłopców i dziewcząt w oddziale; uczeń przyjęty spoza obwodu nie podlega tej zasadzie.§ 15. Prawa  i obowiązki ucznia

1.    Uczeń ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
2)    brania udziału w życiu szkoły,
3)    wyrażania swoich opinii, zgłaszania wniosków i propozycji przez swoich  przedstawicieli,
4)    pełnej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i poszanowanie godności,
5)    życzliwego i podmiotowego traktowania,
6)    swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają godności i dobra innych osób,
7)    poszanowania własnych przekonań religijnych i filozoficznych,
8)    rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
9)    poznania na początku każdego roku szkolnego kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych przedstawianych przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów,
10)    sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny, według ustalonych zasad wewnątrzszkolnego oceniana,
11)    pomocy w rozwiązywaniu problemów w nauce i problemów wychowawczych,
12)    korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego,
13)    opieki zdrowotnej w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawne,
14)    korzystania z pomocy materialnej, w miarę możliwości finansowych szkoły.
2.    Uczeń ma obowiązek:
1)    przystąpić do sprawdzianu w klasie szóstej, na zakończenie nauki w szkole podstawowej,
2)    szanować godność i wolność innych,
3)    systematycznie uczyć się i pracować nad własnym rozwojem,
4)    chronić własne życie i zdrowie,
5)    dbać o porządek, ład, higienę i wspólne dobro całej szkoły,
6)    regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,

7) dostarczyć w ciągu siedmiu dni sporządzone przez rodzica pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach,

8)    systematycznie przygotowywać się do lekcji,
9)    zachowywać się zgodnie z normami kulturalnego życia w grupie,
10)    przestrzegać zasad bezpieczeństwa i unikać ataków fizycznych i słownych,
11)    spędzać przerwy wyłącznie w miejscach objętych dyżurem nauczycielskim,
12)    nosić dzienniczek ucznia i dbać o to, by oceny i informacje od nauczyciela były podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych,
13)    brać aktywny udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,
14)    osiągać wyniki w nauce i zachowaniu na miarę swoich możliwości,
15) nosić strój szkolny:

a) codzienny – stosowny , schludny,
b) galowy – biała bluzka/koszula z ciemnymi spodniami lub ciemną spódnicą w następujące dni: wybory do samorządu uczniowskiego, Dzień Pasowania na Ucznia, w dniu sprawdzianu na zakończenie danego etapu edukacyjnego, Dzień Papieski, apele z okazji świąt narodowych, inne dni dodatkowo ogłoszone przez dyrektora szkoły.
16) Przestrzegać warunków korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
a) podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone, schowane), za wyjątkiem telefonów do rodziców/ opiekunów prawnych w sytuacjach szczególnych,
b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów,
c) łamanie zakazu używania telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole, w szczególności poprzez nagrywanie i filmowanie innych osób jest naruszeniem prywatności i może skutkować sankcjami prawnymi
§ 16. Nagrody i kary dla ucznia
1.    Uczeń otrzymuje nagrodę:
1)    za wyniki w nauce – średnia ocen rocznych 4,75 i powyżej,
2)    za wybitne osiągnięcia w sporcie,
3)    za wybitne osiągnięcia w różnych dyscyplinach naukowych,
4)    za wzorową postawę, dzielność, odwagę, rzetelność i sumienność.
2.    Przewiduje się następujące nagrody:
1)    pochwała wychowawcy klasy,
2)    pochwała dyrektora szkoły,
3)    świadectwo z wyróżnieniem i nagroda rzeczowa,
4)    nagroda rzeczowa,
5)    list pochwalny dla rodziców ucznia,
6)    wpis do Złotej Księgi Absolwentów,
7)    nagroda Burmistrza,
8)    inne.
3.    Uczeń otrzymuje karę:
1)    za przejawianie zachowań wulgarnych, zarówno fizycznych jak i słownych,
2)    za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi,
3)    za znęcanie się nad zwierzętami,
4)    za kradzież,
5)    za umyślne spowodowanie szkody na rzecz szkoły, ucznia, pracownika lub innych osób przebywających na terenie szkoły,
6)    nieprzestrzeganie obowiązków ucznia,
7)    za nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole
4.    Przewiduje się następujące rodzaje kar:
1)    upomnienie wychowawcy klasy,
2)    nagana dyrektora szkoły,
3)    utrata prawa do reprezentowania szkoły,
4)    przeniesienie ucznia do innego oddziału,
5.    O ukaraniu ucznia zostaje powiadomiony pisemnie rodzic/opiekun prawny.
6.    W przypadku rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego powiadamia się: KO lub/i OP lub/i Policja lub/i kuratora.

§ 17. Odwołanie od nałożonej na ucznia kary

1.    Od nałożonej na ucznia kary służy prawo do wniesienia odwołania do dyrektora szkoły.
2.    Prawo do wniesienia odwołania mają:
1)    ukarany uczeń,
2)    przewodniczący samorządu uczniowskiego,
3)    rodzice/opiekunowie prawni ucznia,
4)    nauczyciel.
3.    Odwołanie musi mieć formę pisemną.
4.    Odwołanie składa się w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o nałożonej na ucznia karze.
5.    W celu rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1)    dyrektor szkoły,
2)    przedstawiciel samorządu szkolnego,
3)    pedagog szkolny,
4)    nauczyciel.
6.    Z prac komisji sporządza się protokół.
7.    Komisja może:
1)    utrzymać w mocy wymierzoną karę,
2)    zawiesić wykonanie wymierzonej kary,
3)    odwołać wykonanie wymierzonej kary,
4)    zmienić rodzaj kary.
8.    Ustalenia komisji są ostateczne.

§ 18. Naprawa zniszczeń, odkupienie zniszczonych rzeczy

1.    Rodzice ucznia/opiekunowie prawni są zobowiązani naprawić szkodę.
2.    Rodzice ucznia/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić zniszczone przez niego rzeczy poszkodowanej osobie (np. odzież, obuwie, przybory szkolne, rower itp.).

§ 19. Postanowienia końcowe

1.    Udostępnianie pomieszczeń szkolnych:
1)    szkoła może udostępnić pomieszczenia szkolne na pisemny wniosek złożony
do dyrektora szkoły i na zasadach określonych przez dyrektora szkoły:
a)    organom szkoły,
b)    organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci i młodzieży,
 po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej,  
2)    szkoła nie udostępnia pomieszczeń partiom politycznym na prowadzenie swej działalności.
2.    Praktyki pedagogiczne:
1)    szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych,
2)    dyrektor szkoły zawiera porozumienie w sprawie praktyk pedagogicznych z placówką kierującą studenta na praktyki,
3)    dyrektor szkoły wyznacza studentowi opiekuna praktyk.
3.    Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo i ceremoniał szkolny.
4.    Szkoła kultywuje tradycje i obyczaje szkoły oraz regionu.
5.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.    Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
7.    Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 REGON 970571154
8.    W sprawach dotyczących pracowników używa się pieczęci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
9.    W sprawach dotyczących uczniów używa się pieczęci Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu.